Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru spoločnosti Rentbag,
s.r.o. účinné od 01.11.2019.
I. Všeobecné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky" alebo „VOP“) sa aplikujú na všetky zmluvy (ďalej všeobecne ako „Zmluva“), ktoré spoločnosť Rentbag, s.r.o. (ďalej len "predávajúci"), uzatvára za účelom predaja tovaru, najmä na obchodné záväzkové vzťahy, v rámci ktorých zmluvné strany neuzavreli písomnú kúpnu zmluvu alebo rámcovú kúpnu zmluvu. Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

2. Spoločnosťou Rentbag, s.r.o. sa rozumie Rentbag, s.r.o., so sídlom: Ožvoldíkova 4, 84102 Bratislava, IčO: 51791854, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 129381/B.

3. Zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany dohodli písomne. V takom prípade majú odchylné dojednania prednosť pred znením týchto Všeobecných obchodných podmienok.

4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

5. V zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sa Zmluva považuje za uzavretú:

 • a) dňom podpisu písomného vyhotovenia Zmluvy – Kúpnej zmluvy alebo Rámcovej kúpnej zmluvy na opakovanú dodávku tovaru oboma zmluvnými stranami alebo
 • b) dňom doručenia písomného potvrdenia predávajúceho, ktorým predávajúci akceptuje podmienky navrhnuté kupujúcim v Objednávke a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

7. Kupujúci je oprávnený objednávať tovar nasledovnou formou:

 • a) elektronicky prostredníctvom e-mailu Predávajúceho,
 • b) osobne Kupujúcim prostredníctvom obchodného zástupcu Predávajúceho,
 • c) osobne Kupujúcim v prevádzke Predávajúceho, e) prostredníctvom e-shopu Predávajúceho

8. Kupujúcim zrealizovaná objednávka musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

 • a) druh objednaného tovaru definovaný podľa aktuálneho Zoznamu dodávaného tovaru, ktorý bol Kupujúcemu predložený Predávajúcim,
 • b) množstvo objednaného tovaru v príslušných merných jednotkách uvedených v Zozname dodávaného tovaru,
 • c) miesto (adresa) dodania tovaru,
 • d) čas dodania tovaru,
 • f) dátum vystavenia objednávky, v prípade elektronickej objednávky môže vyplývať z jej odoslania,
 • g) meno osoby, ktorá objednávku vystavila,
 • h) iné skutočnosti pokiaľ sú pre kupujúceho rozhodujúce a ich úprava nevyplýva z tejto zmluvy ani z obchodnej praxe zaužívanej medzi nimi počas plnenia zmluvy.

9. Každá Zmluva musí obsahovať základné identifikačné údaje zmluvných strán v zmysle zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, prípadne zápisu v inej zákonom predpísanej evidencii. Každá zmluvná strana je zároveň povinná všetky zmeny, ktoré u nej nastanú a ktoré sa zapisujú do vyššie uvedených evidencií, bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. Každá zmluvná strana je zároveň povinná oznámiť druhej zmluvnej strane svoje Ič DPH, ak jej bolo pridelené.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

2. Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve alebo požadovanej v čiastkovej zmluve (objednávke).

3. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, predávajúci je oprávnený k čiastkovému plneniu predmetu Zmluvy.

III. Cena, mena a platobné podmienky

1. Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, náklady predávajúceho na balenie tovaru, jeho prepravu do miesta dodania ako aj ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru nie sú zahrnuté v cene tovaru. Tieto položky sa k tovarom započítajú zvlášť

2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu, prílohou, ktorej budú doklady preukazujúce splnenie predmetu Zmluvy, podpísané oboma zmluvnými stranami.

3. Faktúra za dodaný tovar je splatná pre cukrovinky v lehote splatnosti, ktorá je najviac 20 dní odo dňa doručenia faktúry za potravinu, najneskôr však do 30 dní odo dňa dodania potraviny príslušnému kupujúcemu.

4. Predávajúci vystaví Kupujúcemu faktúru po každom dodaní tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na fakturácii za určité obdobie (tzv. zberné faktúry), pričom faktúry môžu byť vystavované za opakovane dodaný za maximálnu dĺžku dodacieho obdobia 15 dní. Splatnosť takýchto faktúr je maximálne 14 dní odo dňa ich vystavenia.

5. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň pripísania dlžnej sumy v prospech účtu veriteľa.

6. Faktúra obsahuje všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov a súčasne nasledovné:

 • a) označenie, že ide o faktúru;
 • b) poradové číslo faktúry;
 • c) obchodné meno predávajúceho a adresu sídla;
 • d) názov kupujúceho, adresu jeho sídla / miesta podnikania / prevádzkarne;
 • e) IčO a identifikačné číslo pre daň (Ič DPH) oboch zmluvných strán;
 • f) číslo objednávky, označenie prevádzky spoločnosti alebo Zmluvy s uvedením ich označenia a dátumu vyhotovenia alebo uzavretia;
 • g) dátum vyhotovenia faktúry; dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá (ak bola platba prijatá pred dodaním tovaru alebo predtým, ako je poskytovanie služby skončené), ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, v prípade, že ide o trojstranný obchod, treba na takúto skutočnosť uviesť odkaz vo faktúre;
 • h) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby, termín splatnosti faktúry;
 • i) variabilný symbol;
 • j) bankové spojenie predávajúceho a kupujúceho vo forme IBAN a BIC;
 • k) spôsob platby: platobný príkaz na úhradu;
 • l) sadzba DPH alebo údaj o oslobodení od DPH, pri oslobodení od DPH sa uvedie odkaz na ustanovenie zákona o DPH alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia "dodanie je oslobodené od dane", výška DPH spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť základ DPH pre každú sadzbu dane, jednotková cena bez DPH a zľavy a rabatu, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene;
 • m) odpočet uhradených záloh;
 • n) suma k úhrade;
 • o) meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovateľa faktúry;

7. Faktúry budú vystavené v mene euro. úhrada záväzkov oboch zmluvných strán bude vykonaná v mene euro.

8. Predávajúci využíva možnosť odosielania faktúr aj v elektronickej forme, Elektronická faktúra spĺňa všetky zákonné predpisy SR a je plnohodnotnou faktúrou podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej v elektronickej forme – PDF spĺňa formu vyžadovanú týmto zákonom. Podmienkou pre takéto prijímanie faktúr je vyjadrenie súhlasu Kupujúceho na tlačive určenom Predávajúcim.

9. V prípade porušenia zmluvnej podmienky, súvisiacej s úhradou, znáša všetky bankové poplatky tá zmluvná strana, ktorá porušenie zavinila.

IV. Daňové náležitosti

1. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa platných a účinných právnych predpisov štátu, v ktorom sú rezidentmi a v súlade s medzinárodnými právnymi normami. Možnosť prevziať daňové povinnosti za druhú zmluvnú stranu je vylúčená.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane zmien v daňových zákonoch, ktoré sa dotknú zmluvy a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti.

V. Miesto plnenia a termín plnenia

1. Kupujúci je povinný prevziať riadne a včas objednaný tovar, ktorý mu predávajúci v určenom čase doručil na vopred určené miesto jeho dodania. Miestom dodania tovaru je prevádzka Kupujúceho, pokiaľ Kupujúci neuvedie v objednávke iné miesto dodania tovaru, ktoré je pre Predávajúceho záväzné.

2. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom termíne plnenia.

3. Kupujúci je povinný prevziať tovar aj pred dohodnutým termínom plnenia.

VI. Prevzatie tovaru

1. Kupujúci je povinný na požiadanie Predávajúceho písomne potvrdiť prevzatie tovaru pri splnení každej dohodnutej dodávky na príslušnom dodacom liste s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá tovar od Predávajúceho prebrala. Tovar sa považuje za dodaný riadnym potvrdením dodacieho listu Kupujúcim.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom podľa objednávky v čase a mieste určenom Kupujúcim, alebo keď Kupujúci odmietne riadne a včas ponúknuté plnenie prijať.

3. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý si neobjednal a/alebo, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v príslušnej objednávke a/alebo v tejto Zmluve, a/alebo tovaru, pri ktorého dodávke neboli dodržané podmienky uvedené v príslušnej objednávke a/alebo Zmluve.

VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady tovaru

1. Zmluvné strany sa pri zodpovednosti za vady tovaru a nárokov z nich vyplývajúcich budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodný zákonník.

2. Kupujúci je povinný reklamovať vady dodaného tovaru písomne do 24 hodín od prevzatia tovaru okrem zjavných vád, t.j. množstva, druhu a viditeľného poškodenia, ktoré je povinný reklamovať ihneď zápisom v dodacom liste, inak Kupujúci stráca nároky zo zodpovednosti Predávajúceho za vady.

3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady, ktoré boli spôsobené Kupujúcim používaním tovaru v rozpore so záručnými podmienkami a obvyklým spôsobom užívania, nesprávnym uskladnením a nevhodnou manipuláciou s tovarom.

4. Akákoľvek reklamácia nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho na úhradu kúpnej ceny tovaru.

VIII. Zmluvné sankcie a postúpenie pohľadávky

1. Bez zaplatenia prvej faktúry za tzv. prvozávoz tovaru Kupujúcemu, Predávajúci je oprávnený odmietnuť každú ďalšiu objednávku Kupujúceho.

2. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny tovaru je Predávajúci oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky tovaru, a to až do úplného zaplatenia dlžnej sumy vrátane príslušenstva Kupujúcim a/alebo pri dodaní ďalšieho tovaru požadovať zaplatenie kúpnej ceny tovaru výlučne v hotovosti.

3. V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny tovaru je Predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

4. Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne započítať vzájomné záväzky a pohľadávky, ktoré vznikli zmluvným stranám z ich zmluvného vzťahu bez potreby získania súhlasu druhej zmluvnej strany.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo postúpiť jeho pohľadávku voči kupujúcemu na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho. Písomné oznámenie o postúpení pohľadávky na tretiu osobu doručí Predávajúci Kupujúcemu na jeho adresu sídla/miesta podnikania alebo poslednú známu adresu, ktorú Kupujúci oznámil Predávajúcemu pre účely doručovania písomností.

IX. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorú by mohol spôsobiť, resp. spôsobil druhej zmluvnej strane porušením povinností podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana (predávajúci) nenesie zodpovednosť, a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku akéhokoľvek druhu, prerušením dodávok energií, materiálov, či nedodaním resp. nevčasným dodaním potrebného tovaru zo strany dodávateľov predávajúceho.

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti.

3. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v čl. IX bod 1 týchto VOP, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch, pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú, bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinností podľa zmluvy.

4. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto Zmluvy popísaná ako „vyššia moc“ trvala bez prerušenia viac ako 1 mesiac, má každá zmluvná strana právo ukončiť zmluvný vzťah formou odstúpenia od zmluvy.

5. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú stranu od povinnosti uhradiť škodu, zmluvnú pokutu a iné zmluvne dohodnuté sankcie.

6. účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

X. Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Zmluvný vzťah možno ukončiť dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy alebo výpoveďou zmluvy.

2. Zmluvu možno ukončiť písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je jeden (1) mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Vypovedaním zmluvy sa nerušia povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy zmluvy, ktoré vznikli pred doručením výpovede druhej zmluvnej strane.

3. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak:

 • a) druhá zmluvná strana podstatne porušila túto zmluvu, alebo
 • b) ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa článku IX. týchto VOP trvajú nepretržite dlhšie ako 1 mesiac.

4. Odstúpiť možno len od tej časti plnenia zmluvy, na ktorú sa vzťahuje podstatné porušenie zmluvy povinnou stranou. Ak by však zvyšok zmluvného plnenia (t.j. plnenie zmluvy bez časti, na ktorú sa vzťahuje podstatné porušenie zmluvy) nenaplnil svoj účel pre oprávnenú zmluvnú stranu, je táto strana oprávnená odstúpiť od zmluvy v celom jej rozsahu. Pri pochybnostiach, ak nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami, sa toto ustanovenie vykladá na prospech oprávnenej strany, t.j. zmluvnej strany, ktorá zmluvu neporušila.

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a musia v ňom byť uvedené dôvody odstúpenia. Odstúpenie od zmluvy nadobúda právne účinky doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

6. Podstatným porušením zmluvy sa rozumie:

 • a) porušenie zmluvnej povinnosti, ktoré je v týchto VOP alebo v zmluve takto výslovne označené, alebo
 • b) také porušenie zmluvy, o ktorom povinná strana, t.j. zmluvná strana porušujúca zmluvu:
 • • vedela v čase porušenia zmluvy alebo • mala vedieť s prihliadnutím na všetky okolnosti, ktoré jej boli známe v čase porušenia tejto zmluvy alebo • mohla vedieť s prihliadnutím na všetky okolnosti, ktoré jej mali byť známe v čase porušenia zmluvy pri vynaložení náležitej starostlivosti, že druhá (oprávnená) zmluvná strana nebude mať na takomto plnení záujem.
 • c) porušenie akejkoľvek inej zmluvnej povinnosti zmluvnou (povinnou) stranou, ak k náprave nedôjde ani po uplynutí dodatočnej 7-dňovej lehote, poskytnutej druhou (oprávnenou) zmluvnou stranou v písomnej odstránenie tohto porušenia. odoslania písomnosti. V prípade neúspešného doručenia písomností doporučenou zásielkou sa tretí deň uloženia zásielky na pošte bude považovať za deň riadneho doručenia. Akákoľvek písomnosť podľa zmluvy bude považovaná za riadne doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.

7. Kupujúci svojím podpisom alebo uzatvorením zmluvy na základe potvrdenia objednávky Predávajúcim potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje podmienky v nich stanovené.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní medzi zmluvnými stranami strácajú dňom uzavretia zmluvy platnosť a sú zmluvou plne nahradené.

2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá, alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení zmluvy.

3. Zmluvy ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným (materiálnym) právom platným v Slovenskej republike

4. Právne vzťahy, ktoré nie sú v zmluve bližšie upravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IčO: 37 814 681 (ďalej len „rozhodcovský súd“) jediným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa týmto dohodli na dodatočnom doplnení právomoci rozhodcovského súdu k predošlým právnym vzťahom medzi stranami. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa uzatvorením zmluvy výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní..

6. Ak nie je v zmluve dojednané inak, kupujúci uzatvára s predávajúcim zmluvu na dobu neurčitú, v slovenskom jazyku a počas zmluvného vzťahu s predávajúcim uskutočňuje komunikáciu v slovenskom jazyku.

7. Akékoľvek písomnosti sa budú považovať za doručené, ak budú doručené osobne alebo poštou doporučenou listovou zásielkou doručenkou, alebo kuriérom na adresu príslušnej zmluvnej strany uvedenú v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, kde je zmluvná strana registrovaná, ak nie je v iných ustanoveniach zmluvy dohodnutý osobitný spôsob doručovania, alebo na takú adresu, ktorá bude písomne oznámená zmluvnej strane odosielajúcej písomnosť najneskôr 5 pracovných dní pred dňom

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10.2019.